Tähe hambakliinik OÜ-l on kohustus kaitsta enda patsientide privaatsust ning tagada turvaline ja seaduslik andmetöötlus. Tähe hambakliinik OÜ-s kehtivad isikuandmete töötlemise põhimõtted rakenduvad siis, kui patsient on avaldanud soovi kasutada või on juba kasutanud Tähe hambakliinik OÜ poolt osutatavaid raviteenuseid. Kõik kehtivad põhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivate õigusaktidega.

I Mõisted

1.1 Patsient – füüsiline isik, kes on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Tähe hambakliinik OÜ poolt
pakutavaid raviteenuseid.
1.2 Isikuandmed – mis tahes teave üheselt tuvastatud või tuvastatava elava üksikisiku kohta.
1.3 Isikuandmete töötlemine – igasugune toiming isikuandmetega (nt kogumine, dokumenteerimine,
struktureerimine, muutmine, päringute tegemine, kustutamine jne).
1.4 Terviseandmed – andmed, mis puudutavad isiku tervislikku seisundit ning raviajalugu.
1.5 Tähe hambakliinik OÜ – lühend (THK)

II Üldsätted

2.1 THK kasutab seaduslikke, füüsilisi, infotehnoloogilisi ja organisatsioonilisi vahendeid, et tagada turvaline isikuandmete töötlus.
2.2 THK võib kasutada volitatud töötlejaid. Volitatud töötlejaid rakendavad isikuandmete töötlemisel samu põhimõtteid, mis THK.

III Isikuandmete kategooriad

Isikuandmed, mida kogume patsiendilt ning registritest on järgmised:
3.1 Patsienti tuvastavad isikuandmed – patsiendi ees-ja perekonnanimi; isikukood.
3.2 Patsiendi kontaktandmed – mobiil; aadress; e-post.
3.3 Patsiendi ravikindlustuse andmed – ravikindlustuse kehtivus Eesti Haigekassas.
3.4 Patsiendi terviseandmed – füüsilise isiku füüsilise ja vaimse tervisega seotud isikuandmed, mis
annavad teavet tema tervisliku seisundi kohta.
3.5 Patsiendi finantsandmed – regulaarsed sissetulekud ning igakuised kohustused (nt. laenude ja
liisingute kuumaksed; krediitkaartide ja arvelduskrediidi kasutatud limiit).
3.6 Patsiendi tegevusala/töökoht – patsiendi tegevusala (nt. ettevõtja/spetsialist) ning töökoht (nt.
ettevõtte nimi ning ametikoht).

IV Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Isikuandmete töötlemine THK-s toimub järgnevatel eesmärkidel ning alustel:
4.1 Hambaravi teenuste osutamiseks – ennetamaks ning ravimaks inimeste suuõõne- ja
hambahaiguseid.
4.2 Pakkuda patsiendi soovil järelmaksu. Enda kohta käivaid finantsandmeid (sh tegevusala ja töökoht)
avaldab patsient vaid järelmaksu soovi korral.
4.3 Eesmärgiga viia läbi patsiendi eelneval nõusolekul patsiendi rahulolu uuringuid.

V Isikuandmete edastamine

THK-l on õigus või kohustus edastada patsiendi tuvastavaid isikuandmeid ning kontaktandmeid:
5.1 Ettevõtetele, kellega koostöös pakub THK järelmaksu.
5.2 Ettevõtetele, kes pakuvad krediidihaldusteenuseid. Andmed edastatakse vaid juhul, kui patsiendil on
Tähe hambakliiniku ees täitmata rahaline kohustus.
5.3 Ettevõtetele ja riigiasutustele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest.

VI Terviseandmete edastamine

Tähe hambakliinikul on õigus või kohustus edastada patsiendi terviseandmeid järgmistele asutustele:
6.1 Tervise infosüsteemi. Edastamisele kuulub toimunud visiidi info.
6.2 Eesti Haigekassasse. Edastamisele kuulub visiidi info juhul, kui hambaraviteenuse eest tasub Eesti
Haigekassa.
6.3 Teistele raviasutustele (sh hambalaborid). Edastamisele kuuluvad need terviseandmed, mis on
vajalikud, et osutada patsiendile raviteenuseid või valmistada proteetilisi töid.
6.4 Ettevõtetele ja riigiasutustele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest.

VII Isikuandmete avaldamine

Tähe hambakliiniku poolt kogutud isikuandmeid avaldatakse juhul, kui:
7.1 selleks avaldab soovi patsient või tema seaduslik esindaja.
7.2 avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

VIII Andmete säilitamine

8.1 Tähe hambakliinik säilitab patsientide terviseandmeid 110 aastat alates patsiendi sünnist. Kohustus tuleneb määrusest „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“.

IX Patsiendi õigused

9.1 Tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega (saada väljatrükke ja koopiaid enda kohta käivate
isikuandmete kohta).
9.2 Taotleda enda kohta käivate isikuandmete parandamist, kui andmed on valed või ebatäpsed.
9.3 Taotleda enda isikuandmete kustutamist, kui seda võimaldab seadus.
9.4 Võtta tagasi enda nõusolek patsientide rahuloleku uuringus osalemiseks.
9.5 Esitada kaebuseid Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn), kui patsient leiab, et isikuandmete töötlemine ei ole kooskõlas kehtivate õigusaktidega ning riivab tema
eraelu.

X Andmekaitsespetsialisti kontakt

10.1 Patsiendid võivad pöörduda isikuandmete töötlusega seotud päringute ja kaebustega Tähe hambakliinik OÜ
telefonil +372 7343997 / 372 55513997 ; e-posti aadressil info@hambakliinik.ee või Tartumaa, Tartu linn, Tähe 3, 51010;

XI Analüütika

11.1 Hammbakliinik.ee kasutab Google analüütikatarkvara ja mõõdab sellega veebilehe külastatavust. Saadud andmed aitavad mõista külastajate käitumist lehel ja selle tulemusena saame muuta kasutust
külastajatele mugavamaks.